คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1.
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ 616/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ 656/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เพิ่มเติม)
3.
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ 177/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1.
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 :
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 :
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
3.
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2558 :
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
4.
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559 :
เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
5.
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557 :
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
6.
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 57/2558 :
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
7.
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2559 :
เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
8. 
 
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่ 6/2559 :
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต