ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
แนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2564
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564
เจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต พ.ศ. 2564 
เจตจำนงสุจริต วช. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption) พ.ศ. 2564
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
- เจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วช. 
- เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต 
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แนวทางการปฏิบัติราชการของ วช. ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
- เจตจำนงสุจริต วช. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption) (Engish Version)
  (Announcement of the National Research Council of Thailand on NRCT Zero Corruption)

- เจตจำนงสุจริต วช. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption)

---------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561
- กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามาตรา 102 พ.ศ. 2561
- กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามาตรา 102 (9) พ.ศ. 2561
- กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561