รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

​รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (PDF) 
​รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน 2560 (PDF) 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2560 (PDF) 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (PDF) 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2560 (PDF)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (PDF)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (PDF)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (PDF)

รายงานข้อมูลการร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน (รอบ 8 เดือน) พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)​