ตรวจสอบสถานะการร้องเรียน

ผู้กล่าวหา
(รหัสบัตรประชาชน 4 ตัวหลัง)
วัน / เดือน / ปี
ที่ร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน , ข้อกล่าวหา สถานะ
- - - -
       

 

 ช่องทางการร้องเรียน 1. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (แผนที่) 2. ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.anti-cor.nrct.go.th หรือ nrct_stopcorruption@nrct.go.th 3. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สายด่วนรัฐบาล 1111) -----------------------------------------------------------------------------------------------