กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร

ภาคภูมิ คำแพง 0 505 Article rating: No rating

วช. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาคภูมิ คำแพง 0 2132 Article rating: 3.0

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน วช. พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

ภาคภูมิ คำแพง 0 1667 Article rating: No rating
RSS
12345

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

    

งานส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ท.สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ก.พ.สำนักงาน ก.พ.ร.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ