กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร

ภาคภูมิ คำแพง 0 3 Article rating: No rating

วช. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาคภูมิ คำแพง 0 1463 Article rating: 3.0

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน วช. พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

ภาคภูมิ คำแพง 0 1226 Article rating: No rating

แนวทางการปฏิบัติราชการของ วช. ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2561

ภาคภูมิ คำแพง 0 929 Article rating: No rating
RSS
12345

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

    

งานส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ท.สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ก.พ.สำนักงาน ก.พ.ร.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ