การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

ภาคภูมิ คำแพง 0 334 Article rating: No rating

คุณธรรม จริยธรรม คือ

ภาคภูมิ คำแพง 0 1010 Article rating: No rating

คุณธรรม และจริยธรรม เป็น 2 คำ ที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความหมาย วันนี้ ศปท.วช. มีคำอธิบายจากท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆ กัน 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

ภาคภูมิ คำแพง 0 297 Article rating: No rating

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ภาคภูมิ คำแพง 0 298 Article rating: No rating

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

ภาคภูมิ คำแพง 0 770 Article rating: No rating
RSS
123456

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

    

งานส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ท.สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ก.พ.สำนักงาน ก.พ.ร.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ