อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๑. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ

๒. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

๓. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และเสริมสร้างวินัยของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง

๔. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.

๕. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และ
การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

Role, Mission, Power and Duties of Ethics Protection Unit

  1. Protect ethics as prescribed in the Civil Servant’s Code of Ethics and other Code of Ethics.
  2. Serve as the secretary to the Ethics Committee in the public sector.
  3. Coordinate on the annual Action Plan and work plan/project, integrate work plan/project on ethics protection and  promotion of virtue, ethics, and civil servants’ morality as well as strengthening the discipline in the public sectors, state enterprises and public organisations.
  4. Gather information from the public sectors, state enterprises and public organisations under the supervision of each Ministry when implementing the Code of Ethics. Recommend the guidelines to improve the Code of Ethics to the Office of the Civil Service Commission (OCSC).

    5.  Monitor/evaluate the organisations’ operation to promote virtue, ethics, and civil servants’ morality, strengthen officers’ self-discipline and follow the Code of Ethics of public sectors, state enterprises and public organisations present the outcome to the head of each organisation. The Ethics Protection Unit will submit the organisations’ operations report to the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit and prepares an overall performance report of prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sectors.