อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

๓. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตาม ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ

๕. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมายและกำกับติดตามการดำเนินการตามมติ-
ข้อสั่งการ ของ คตช. ที่เกี่ยวข้อง

๖. ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำเนินการปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี แล้วแจ้งให้ศอตช. ทราบ

๗. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

๘. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

๙. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Role, Mission, Power and Duties
of the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit

  1. Study, analyse and gather information for drafting recommendations, measures and guidelines to prevent and suppress corruption and misconduct in a public sector to the heads of the organisations.
  2. Prepare the action plan to prevent and suppress corruption and misconduct in the public sectors.
  3. Advise, coordinate, expedite and monitor the public sectors, state enterprises and public organisations under supervision of each Ministry according to the action plan.
  4. Receive complaints against officials in the public sectors, state enterprises and public organisations under supervision of  each Ministry involving corruption activities, wrongfully performing or failing to perform their duties. These complaints will be forwarded to agencies in charge as well as other relevant authorities and will be followed-up by the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit until the final outcome is reached.
  5. Operate and coordinate with the Anti-Corruption Administration Centre, PACC, NACC, or other relevant organisations as assigned by the Anti-Corruption Administration Centre and direct/monitor the implementation of other related National  Anti-Corruption Committee’s resolutions and orders.
  6. Compare and inspect the administrative and disciplinary actions of accountable agencies and submit the recommendations to the Permanent Secretary or the Minister of each Ministry depending on circumstances and subsequently notify the Ministry’s Anti-Corruption Centre.
  7. Publicize news on prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sector.
  8. Encourage all sectors to participate in the prevention and suppression of corruption in government activities.
  9. Monitor the performance of the public sector, state enterprises and public organisations, and report the overall results on prevention and suppression of corruption and misconduct to PACC, NACC, OCSC and other relevant organisations.