โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     

โครงสร้าง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงสร้าง : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
กดที่รูปภาพเพื่อเปิด Full Screen กดที่รูปภาพเพื่อเปิด Full Screen