โครงการปลูกร้อยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

โครงการปลูกร้อยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

โครงการปลูกร้อยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

       คุณธรรม เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกคุณธรรม ให้กับบุคลากรเป็นคนที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมที่ดี ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจิตใจของสังคม ให้คุณธรรมนำการพัฒนา และทำให้องค์กรรวมถึงสังคมมีความมั่นคง เป็นสังคมแห่งคุณธรรม

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) เห็นความสำคัญของการของการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นการกระตุ้นการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมไปถึงเพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีใจรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในช่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา จึงได้จัดกิจกรรม ปลูกร้อยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อปลูกฝังให้มีใจรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร วช. เพื่อเป็นการกระตุ้นในการระลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการป้องกันและยับยั้งการคิดกระทำการทุจริตทั้งต่อตนเอง องค์กร ประเทศชาติ เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศปลอดจากการทุจริต ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป

Previous Article แอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103
Next Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดปรินายก
Print
3675

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)