ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายใหม่ ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ โดยพระราชบัญญัติยังบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ ยกเว้น รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามมาตรา ๖ นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอย่างครบวงจรและถูกต้อง ตั้งแต่การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำประกาศเชิญชวน การประกาศผลผู้ชนะ และการทำสัญญา และอื่นที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งมีการกำหนดโทษกับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดต้องรับโทษเสมือนกับเจ้าหน้าที่และ
ผู้มีอำนาจด้วย
       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (ศปท.วช.) จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนางกนกพร มีสุข นักวิชาการคลังชำนาญการ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร วช. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากร วช. ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 170 ท่าน โดยจัดขึ้นที่ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Previous Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดปรินายก
Next Article ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560
Print
3853

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)