ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วาระการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                             2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อทราบ

3.1 กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

3.2 การแบ่งโครงสร้างภายใน และการขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3.3 ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560
      (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร วช.
      (พ.ศ. 2560 – 2564)

4.2 ร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Previous Article ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Next Article ปฏิบัติธรรมวันสวนะ : วัดบุปผาราม
Print
3634

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)