สัมมนาชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ตรงตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560

สัมมนาชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ตรงตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้บังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒3 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นมาตรฐานกลางและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั้งนี้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีส่วนเพิ่มเติมของกฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 ฉบับ ประกอบไปด้วย กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น
      เพื่อให้บุคลากร วช. เกิดความรู้ความเข้าใจ และองค์กรยึดถือปฏิบัติให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ตรงตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วช. จึงจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ตรงตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560 (กฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                         

      โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร วช. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันสวนะ : วัดบุปผาราม
Next Article VDO : ผลประโยชน์ทับซ้อน
Print
4658

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)