ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 เพื่อวางแนวทางระบบตรวจสอบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ของบุคลากร วช.

       ทั้งนี้สามารถ download ไฟล์เอกสารระเบียบดังกล่าวได้ที่ PDF file ด้านล่างของบทความนี้ หรือที่เมนู กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/มติครม. --> ระเบียบ 

Previous Article VDO : ผลประโยชน์ทับซ้อน
Next Article วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption)
Print
3407

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)