วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption)

วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละด้าน ดังนี้

  1. ด้านความโปร่งใส

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน

  1. ด้านความพร้อมรับผิด

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มใจ รวมถึงกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง และจะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  1. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงไม่กระทำการที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  1. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะปฏิบัติตนไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน จะสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร พร้อมร่วมขัดเกลาสังคมให้ปลอดจากการทุจริต

  1. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จ ในด้านการปฏิบัติงาน การบริหารงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมมาภิบาล

  1. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากร วช. จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง สามารถอ้างอิง
ถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้สามารถ download ไฟล์เอกสารระเบียบดังกล่าวได้ที่ PDF file ด้านล่างของบทความนี้ หรือที่เมนู กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/มติครม. --> ระเบียบ 

Previous Article ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
Next Article ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560
Print
9151

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)