วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption) ภาคภาษาอังกฤษ

วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption) ภาคภาษาอังกฤษ

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันสวนะ : วัดอมรทายิการาม
Next Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดบางโพโอมาวาส
Print
4670

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)