วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม

วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วช. จัดการฝึกอบรมโครงการ “วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม”เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบวิจัย (ธีรวัชรฯ) เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม และพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร การฝึกอบรม ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากร วช. มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เล็งเห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเป็นแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยุติธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตส านึก ในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างกลไกลการป้องกัน รวมถึงการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในเชิงรุก

Previous Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดบางโพโอมาวาส
Next Article ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
Print
3414

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)