ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2560

ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2560

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------- 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานให้นำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
    1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จำนวน 100 คน  
        2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จำนวน 100 คน
       3) หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัชนีที่ทำการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ
            1) ดัชนีความโปร่งใส  2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

สำหรับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้ 
     ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 85.53 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานระดับสูงมาก โดย ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 92.08 ดัชนีที่ได้คะแนนต่ำกว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.12

Previous Article กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Next Article วช. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Print
5122

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)