วช. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วช. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
3. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
6. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

                        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                      ประกาศ ณ วันที่     30   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

                                                                              ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
                                                                          เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

** รายละเอียดเพิ่มเติม ดาว์โหลดได้จากเอกสารทางด้านล่างเนื้อหานี้

Previous Article ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2560
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประยุรวงศาวาส
Print
4338

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)