การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

--------------------------------------

หลักการและเหตุผล
 คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนมีภารกิจภายใต้พันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนว่าจะปกป้องผลประโยชน์สาธารณะของประชาชน และจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตถูกต้องดีงามตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้มีการพัฒนาที่สมดุล อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ โดยส่งเสริมให้นำศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์ให้สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565  โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นกรอบ
ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการผลักดันกลไกคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และบุคลากร ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้มีความเข้มแข็งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน
ที่ต้องการให้ระบบราชการมีความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจาการทุจริต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร วช. ให้ได้รับรู้ และรับทราบ
ถึงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. เพื่อนำประเด็นสาระสำคัญจากที่ประชุมมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2562 ตามกรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้บริหาร และบุคลากร วช. ได้รับทราบ และรับรู้ ถึงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
  2. ได้ประเด็นสาระสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Previous Article การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
Next Article ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ และจัดเก็บข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) พ.ศ. 2561
Print
2033

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)