สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ ป้องกันปัญหาทุจริต”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ ป้องกันปัญหาทุจริต”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ ป้องกันปัญหาทุจริต

--------------------------------------

หลักการและเหตุผล

 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ข้อ ๓๓ สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นการอำนวยความสะดวกแทนการกำกับควบคุม และการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนาโดยเป็นการสร้างภาคราชการและข้าราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และมีสถานะสูงขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

๑.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้ว่า“๘.๑.๓” พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน” และ “๘.๑๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน”

๑.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนด
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม

จากประเด็นความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ และนำองค์กรไปสู่การพัฒนา ต่อไป

วัตถุประสงค์
      1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติตามข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
     2. เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีวัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม
      4. เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
      5. เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักวินัยและเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างเต็มศักยภาพ

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดภานุรังสี
Next Article มหากาพย์จำนำข้าว EP.1
Print
2529

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)