การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ครั้งที่ 5/2561

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                             2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ
      ป้องกันปัญหาทุจริต”

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  สรุปผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

4.2  (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.3 (ร่าง) คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
                ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

---------------------------------------------------

Previous Article มหากาพย์จำนำข้าว EP.2
Next Article สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่บุคลากร วช. ป้องกันปัญหาทุจริต”
Print
2180

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)