สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่บุคลากร วช. ป้องกันปัญหาทุจริต”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่บุคลากร วช. ป้องกันปัญหาทุจริต”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่บุคลากร วช. ป้องกันปัญหาทุจริต

--------------------------------------

หลักการและเหตุผล

 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติ
ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๕6๐-๒๕6๔) กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ข้อ 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

๑.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้ว่า“๘.๑.๓” พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน” และ “๘.๑๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน”

๑.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนด
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม

จากประเด็นความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส และปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย อย่างเคร่งครัด เสริมสร้างด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม นำองค์กรไปสู่องค์กรที่มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้บุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติตามข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.  เพื่อส่งเสริมให้ให้บุคลากร มีวัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
5.  เพื่อให้บุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักวินัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1  ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างเต็มศักยภาพ
  2 ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หลักคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปตรวจสอบการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน หรือถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการกระทำผิดวินัย หรือปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการได้

Previous Article การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561
Next Article ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Print
2240

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)