การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

(9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success)

--------------------------------------

หลักการและเหตุผล

 พอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคในปัจจุบัน ความพอเพียง จึงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

บุคลากรภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังความพอเพียง ประหยัด รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร ให้มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง การสร้างบุคลากรให้มีความพอเพียง ย่อมส่งผลถึงปัญหาการทุจริตที่ลดลง ภาพลักษณ์ของบุคลากรในองค์กรใสสะอาด ย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความโปร่งใส ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์เต็มกำลังสมรรถนะโดยปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.)
เห็นความสำคัญของการปลูกฝังบุคลากรให้มีความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร จึงได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
(9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success) ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับบุคลากร วช. เพื่อปลูกฝังบุคลากรให้อยู่บนวิถีชีวิตที่พอเพียง สร้างการมีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมขององค์กรให้มีความพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ใสสะอาดปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างพอเพียง มีหลักคุณธรรม 9 ประการ ตามมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อปรับใช้ให้เกิดความสมดุลกับชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการปฏิบัติตนอย่างพอเพียง ผสมผสานกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างการดำเนินชีวิตให้รู้จักพอเพียง มีคุณธรรม และพอประมาณ

3. เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแนวคิด วิธีการ และปรับลักษณะนิสัยในการรู้จักพอเพียง พอประมาณ ที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในยุคปัจจุบัน
และอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้รับแนวคิดคุณธรรม 9 ประการ และการสร้างอุปนิสัยแห่งความพอเพียง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีพลังขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการพอเพียง พอประมาณ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้มีคุณธรรมปลอดการทุจริต

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดหงส์รัตนาราม
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดนายโรง
Print
3900

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)