ประกาศ : เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต

ประกาศ : เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการ และการปฏิบัติราชการ จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบตามเจตจำนง 
โดยมีรายละเอียด ของประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Previous Article การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Print
2394

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)