ตามรอยพ่อของแผ่นดิน บนแผ่นดินสีทอง : จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน บนแผ่นดินสีทอง : จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน บนแผ่นดินสีทอง
จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) เห็นความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน และการปลูกฝังบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาสาธารณะ และจิตอาสาต้านทุจริตให้กับบุคลากร รวมถึงการปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต อย่างพอเพียง และเป็นส่วนขับเคลื่อนให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของหน่วยงานให้มีจิตอาสา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
2. เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้บุคลากร ให้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นจิตอาสาสาธารณะ และจิตอาสาป้องกันการทุจริต เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร
3. เพื่อเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับบุคลากร โดยน้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาด้านคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Previous Article ภาพรวมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.
Next Article ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร วช. ป้องกันการุทจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
Print
2288

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)