ภาพรวมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.

ภาพรวมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.

การจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. เป็นกิจกรรมที่นำบุคลากร วช. ไปปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้สึกสงบ สำรวมกาย วาจา ใจ ได้สร้างกุศล ได้ข้อคิดจากการปฏิบัติธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

Previous Article งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล
Next Article ตามรอยพ่อของแผ่นดิน บนแผ่นดินสีทอง : จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Print
2471

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)