ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร วช. ป้องกันการุทจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร วช. ป้องกันการุทจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

     การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร วช. ป้องกันการุทจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อเกิดการรวมกลุ่ม นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ศปท. ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม เช่น ช่องทางการร้องเรียน กิจกรรมอาสาสมัคร วช. ป้องกันละเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมปฏิบัติธรรม เป็นต้น เพื่อพัฒนา วช. สู่การเป็นองค์กรความโปร่งใสและองค์คุณธรรมต่อไป

Previous Article ตามรอยพ่อของแผ่นดิน บนแผ่นดินสีทอง : จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Next Article แบบสำรวจปณิธานความดี และมีจิตสาธารณะ
Print
2155

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)