ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (ด้านงบประมาณ)

ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (ด้านงบประมาณ)

      ศปท. จัดประชุมกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (ด้านงบประมาณ) โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากร กอง/กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งหมด 22 คน โดยในการประชุมดังกล่าวฯ ได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการให้ทุนวิจัย โดยที่ประชุมได้คัดเลือก ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำวิเคราะห์และร่วมกันจัดทำมาตรการ แนวทาง และกิจกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณในกระบวนการปฏิบัติงาน

Previous Article แบบสำรวจปณิธานความดี และมีจิตสาธารณะ
Print
2669

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)