สัมมนาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และศึกษาดูงาน

สัมมนาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และศึกษาดูงาน

สัมมนาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และศึกษาดูงาน

สัมมนาเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Previous Article ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
Next Article คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560
Print
3374

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)