คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3920

สัมมนาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และศึกษาดูงาน

สัมมนาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และศึกษาดูงาน

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3374

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3217

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หากผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งแบบเสนอผลงานได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3962

นายกรัฐมนตรีได้มอบเกียรติบัตรชมเชย วช. ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

First13141516171819202122

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)