มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี           
24 กรกฎาคม 2555    เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง
26 เมษายน 2559 เห็นชอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
12 กรกฎาคม 2559           เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
1 พฤศจิกายน 2559           เห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานของศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต