รับเรื่องร้องเรียน

 ช่องทางการร้องเรียน 
1. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
    เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (แผนที่) 
2. ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.anti-cor.nrct.go.th หรือ nrct_stopcorruption@nrct.go.th 
3. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สายด่วนรัฐบาล 1111) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------