สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต

          
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560
เดินหน้าสะสางปัญหาสินบนข้ามชาติ
   
 
ปัญหาการทุจริต ไม่ใช้เรื่องไกลตัว ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 60
   
นิ่งเฉย ชินชา = สนับสนุน คอรัปชัน> ITA Info Graphics 2560
   
 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

    

งานส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ท.สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ก.พ.สำนักงาน ก.พ.ร.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ