คู่มือ : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

คู่มือ : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

คู่มือ : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

Previous Article รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 (รอบ 8 เดือน)
Next Article แผนแม่บท : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
Print
5726

Documents to download

  • Risk-60(.pdf, 159.19 KB) - 1189 download(s)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)