พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล รวมถึงการสนับสนุนทุน และการส่งเสริมการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำองค์ความรู้ ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
     

Previous Article ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
Next Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดอัมพวา
Print
2804

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)