ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม :
    1. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่องเพื่อทราบ :
    1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม"
เรื่องเพื่อพิจารณา
    1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    3. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

โดยเนื้อหาสรุปรายงานการประชุมอยู่ในไฟล์ที่แนบทางด้านล่างนี้

Previous Article วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม
Next Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล
Print
3049

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)