โครงการจิตอาสาคุณธรรม  “คืนดินสู่ป่า เพิ่มคุณค่าให้องค์กร”

โครงการจิตอาสาคุณธรรม “คืนดินสู่ป่า เพิ่มคุณค่าให้องค์กร”

โครงการจิตอาสาคุณธรรม  “คืนดินสู่ป่า เพิ่มคุณค่าให้องค์กร” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่เห็นความสำคัญของการของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรที่มีจิตอาสา จึงได้จัดให้มีโครงการจิตอาสาคุณธรรม “คืนดินสู่ป่า เพิ่มคุณค่าให้องค์กร” สำหรับบุคลากร วช. เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างศรัทธาแก่บุคลากรภาครัฐ รวมไปถึงสร้างศรัทธาแก่หน่วยงานราชการของไทยให้เป็นหน่วยงานที่ใสสะอาดทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีธรรมาภิบาล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา มีจิตบริการสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการให้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่

โดยได้ดำเนินการเมื่อวันพุธที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Previous Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดอัมพวา
Next Article แนวทางการปฏิบัติราชการของ วช. ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2561
Print
4432

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)