วช.รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

วช.รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

วช.รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

เรื่องของพลาสติกกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ทั้งการหาวิธีจัดการกับขยะพลาสติกให้ได้ตามมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้การหามาตรการป้องกันการเกิดขยะพลาสติก พร้อมทั้งการแสวงหาวัตถุดิบทางเลือกแทนการผลิตพลาสติกใหม่ (virgin plastics) จึงกลายเป็น ๒ มาตรการหลักที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งตามยุทธศาสตร์พลาสติกในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ : เน้นลดขยะ สร้างนวัตกรรมหาวัตถุดิบทดแทน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ อียูได้ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งหมายถึงการเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การผลิต การบริโภค และการกำจัดของเสียหลังจากสินค้าหมดอายุการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก ที่มีปริมาณมากถึง ๒๕.๘ ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนมากเป็นพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use plastics) ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น ถุงพลาสติก จานและแก้วพลาสติก ช้อน-ส้อมพลาสติกและหลอดเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยพลาสติกเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากปิโตรเลียมและมักกลายเป็นขยะในทะเล (Marine Litter) บางส่วนอาจแตกสลายเป็นเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆ (เล็กกว่า ๕ มิลลิเมตร) หรือไมโครพลาสติก (Microplastics) ซึ่งจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากเข้าสู่ร่างกาย วช. จึงให้ความสำคัญกับปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีหลักการสำคัญคือ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use packaging) การส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถรีไซเคิลได้ง่าย จึงจัดทำโครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “วช. รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน”

วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อหามาตรการป้องกันการเกิดขยะพลาสติก โดยส่งเสริมให้บุคลากร วช. ใช้ถุงผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติค
     ๒. เพื่อส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากร วช. ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ๓. เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการ “ลด งด เลิก” ใช้ถุงพลาสติค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     ๑. จำนวนการใช้ถุงพลาสติคในบุคลากร วช. มีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
     ๒. บุคลากร วช. มีส่วนร่วม และเกิดจิตสำนึก ห่วงใย และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
     ๓. สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ที่นำผลงานการวิจัยด้านวัสดุทดแทนพลาสติกมาใช้ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Previous Article ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประดู่ฉิมพลี
Print
2445

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)