สัมมนาโครงการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน"

สัมมนาโครงการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน"

สัมมนาโครงการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน”

--------------------------------------

หลักการและเหตุผล

ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา มีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้มากขึ้นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,785 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบต่อปี ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก เมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภค จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และมีแนวโน้มในการเกิดการรั่วไหลของสารปรุงแต่ง หรือสารประกอบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและโฟมที่ใช้บรรจุอาหารซึ่งอาจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

จากผลกระทบดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมในสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินงานพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
และกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ วช. เกิดเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะทำงานดำเนินโครงการ วช.รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติค ลดขยะ ลดโลกร้อน และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
จึงจัดการสัมมนาโครงการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากร วช. ได้รับทราบแนวทางตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ โดยนำแนวทางมาบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากร วช. ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลาสติก โฟม และปัญหาของขยะมูลฝอย  
  2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร วช. ในการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บุคลากร วช. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากร วช. นำมาตรการลด และคัดแยกขยะ มาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บุคลากร วช. มีส่วนร่วม และเกิดจิตสำนึก ห่วงใย และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดนายโรง
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดสุทธิวราราม
Print
4450

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)