การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหา
การทุจริตของภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วช.) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารงานและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เล็งเห็นว่าความสำคัญของการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตในหน่วยงาน  จึงได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสในองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรม สำหรับบุคลากร วช. เพื่อให้ วช. ได้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติราชการ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ กอง/กลุ่ม ได้ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนของการดำเนินงานได้

         2.เพื่อให้ กอง/กลุ่ม ได้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากร วช. ได้รับทราบถึงความเสี่ยง และตระหนักถึงปัญหาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
    ในการทุจริต
  2. วช. ได้แนวทาง มาตรการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
  3. วช. ได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม
  4. วช. ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดอินทรวิหาร
Next Article ประกาศ : เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต
Print
2447

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)