แบบสำรวจปณิธานความดี และมีจิตสาธารณะ

แบบสำรวจปณิธานความดี และมีจิตสาธารณะ

       ศปท.วช. ตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณให้กับบุคลากร เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีจิตสาธารณะ และเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นในองค์กร 

เข้าทำแบบสำรวจปณิธานความดี และมีจิตสาธารณะ --> คลิ๊ก 

Previous Article ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร วช. ป้องกันการุทจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
Next Article ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (ด้านงบประมาณ)
Print
3404

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)