แผนแม่บท : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี

แผนแม่บท : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3813

คู่มือ : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

คู่มือ : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

เบญญา เนตรทิพย์ 0 5721
First13141516171819202122

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)